Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Zielona Góra

Łowiectwo

Zielonogórski Okręg PZŁ obejmuje obszar zbliżony do byłego województwa zielonogórskiego z okresu, kiedy kraj był podzielony na 49 województw. Prowadzi tu gospodarkę łowiecką 80 kół miejscowych i 9 zarejestrowanych w innych okręgach, 9 kół łowieckich nie dzierżawi obwodu łowieckiego. Koła dzierżawią łącznie 118 obwodów o powierzchni ogólnej  616.752 ha. Ponadto 17 obwodów to Ośrodki Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych, oraz 2 należące do OHZ Nieciecz i 1 OHZ Osowa Sień podległe Zarządowi Głównemu PZŁ. Obwody łowieckie dzielą się na polne i leśne. Leśne to te, w których powierzchnia leśna zajmuje co najmniej 40 % powierzchni obwodu. Województwo Lubuskie nazywane „Zielonymi płucami Polski” to praktycznie 50% lasów, w związku z czym nasze obwody w dużej mierze są także obwodami leśnymi bo aż 79 z nich przy 39 obwodach polnych.

            Łowiska zielonogórskie to zwarte kompleksy leśne z przewagą borów sosnowych, liczne tereny zatorfione oraz obszary dużych dolin rzecznych. Liczne cieki wodne oraz bagna i moczary występujące w pobliżu rzek i kanałów, gęste zarośla i trzciny zapewniają zwierzynie dogodne warunki rozwoju i bytowania. Rejon Środkowego Nadodrza od najdawniejszych czasów znany był z bogatego zwierzostanu. Ze zwierzyny grubej występowały tu jelenie, daniele, sarny i dziki, z łownego ptactwa: kuropatwy, bażanty i dzikie kaczki. Na jesiennych przelotach poluje się na dzikie gęsi. Z drapieżników liczny jest lis, kuna, borsuk, a w ostatnich latach przybyły jenoty i norki amerykańskie oraz szop pracz.

            Gospodarkę łowiecką na ziemiach nadodrzańskich zaczęto organizować zaraz po zakończeniu II wojny światowej. W pierwszych latach powojennych polowano głównie na polach na zwierzynę drobną: zające i ptactwo, której wówczas była wielka obfitość. Ilość zwierzyny grubej nie była wówczas tak imponująca jak zwierzyny drobnej. W miarę wprowadzania środków chemicznych w rolnictwie, często bardzo toksycznych dla zwierzyny, oraz postępującej mechanizacji prac polowych, zmniejszały się stany zajęcy i ptactwa łownego. Na zmniejszenie się pogłowia zajęcy i ptactwa wpłynęły również katastrofalne powodzie w latach 1977, 1978 jak i 1997 . Równocześnie przybywało jeleni i dzików. Sprzyjały temu wrastające areały upraw kukurydzy i wielkie łany zbóż uprawianych przez ówczesne pegeery.

Według inwentaryzacji sporządzonej na dzień 10 marca 2016 r. w obwodach dzierżawionych przez koła łowieckie bytuje: 5032 jelenie, 23640 saren, 9177 dzików, 431 danieli, 5508 zajęcy, 3295 kuropatw, 3331 bażantów, 4746 lisów, 1749 jenotów i 1944 borsuki.

W sezonie 2015/2016 pozyskano: 2834 jeleni, 7146 saren, 13117 dzików, 90 danieli, 1801 bażantów, 1510 dzikich kaczek, 3485 lisów, 434 borsuki, 835 jenotów, 182 szopy pracze, 228 kun, 256 norek amerykańskich.

W zielonogórskim Okręgu PZŁ zarejestrowanych jest według stanu na dzień 31 marca
2016 r. 3271 myśliwych, z czego uprawnienia selekcjonerskie posiada 1773 oraz 496 kandydatów.

Zrzeszamy w naszych okręgu 103 myśliwych posiadających 50-letni i dłuższy staż w Polskim Związku Łowieckim. Najstarszym czynnym myśliwym był Bolesław Kostkiewicz, który zmarł na początku 2011 r. w wieku 103 lat i prawie do końca polował.

Obecnie w biurze Zarządu Okręgowego PZŁ pracują: Jacek Banaszek – łowczy okręgowy, Agnieszka Sadza – główna księgowa, Bożena Tomiak – st. referent, Hubert Nadborski – instruktor, oraz  Piotr Cichocki – referent.

OKRĘGOWE ORGANY POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE W LATACH:

Siedziba Zarządu Okręgowego